منو

مقاله های روش تحقیق آماری

مقاله های روش تحقیق آماری

از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمایش قرار میگیرد و در ژرفنای تاریک نا آگاهی، بارقه روشن اکتشاف و آگاهی تلألو می یابد. آنچه کار علمی را از کوشش غیرعلمی جدا می کند روش پژوهش علمی است. روش پژوهش علمی مبتنی بر رعایت اصول و بنیان های منظم و مدونی است که با طی گام های علمی به پیش می رود. روش به تحقیق اعتبار می بخشد و گاهی عقیده بر این است که علم همان روش است. پژوهشگران برای ارائه یک کار علمی-پژوهشی باید با اصول و مبانی روش تحقیق علمی آشنا باشند تا بتوانند یک طرح پژوهشی یا مقاله علمی معتبر و قابل اتکا ارائه نمایند. این گزیده را گردآورده ام تا چراغی باشد در ژرفنای این وادی برای پژوهشگران و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

برگرفته از کتاب روش تحقیق پیشرفته، آرش حبیبی

 


روش پژوهش علمی مدیریت

آشنایی با روش پژوهش علمی در مدیریت

مقدمه‌ای بر روش پژوهش

انواع روش‌های تحقیق در مدیریت و علوم و رفتاری

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق آمیخته و گروه کانونی

دانلود کتاب روش تحقیق خاکی


راهنمای نوشتن مقاله علمی-پژوهشی

راهنمای نگارش مقاله علمی-پژوهشی

روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی

اصول نگارش فارسی در یک مقاله علمی-پژوهشی

راهنمای تدوین فرضیه های پژوهشی و سوالات پژوهشی

روش نوشتن فهرست منابع

مقاله لاتین آمار کاربردی


متغیرهای تحقیق

انواع متغیرهای تحقیق

انواع متغیرهای پژوهش: متغیر مستقل، وابسته، کنترل، تعدیل کننده و مداخله‌گر

تفاوت متغیر میانجی و تعدیلگر

متغیر میانجی

متغیر تعدیل‌کننده + آزمون سوبل

- مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها : مقیاس اسمی، رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی


روش های مختلف نمونه گیری

روش های مختلف نمونه گیری

جامعه، نمونه و فرمول های نمونه‌گیری

روش های نمونه گیری و فرمول محاسبه نمونه

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران (Cochran)

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوهن (Cohen)

محاسبه حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان

محاسبه حداقل حجم نمونه لازم برای تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری

نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی


ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق

ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق

ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده

مقیاس‌های سنجش نگرش: مقیاس لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس

طیف لیکرت و انواع آن

روش نگارش پرسشنامه + روش نگارش پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت

روشهای محاسبه پایائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Reliability)

- روشهای محاسبه روائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Validity)


روش‌های تحلیل داده‌ها با SPSS

راهنمای استفاده از روش های آماری در پژوهش علمی

راهنمای کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش علمی

- انواع تحقیق همبستگی: همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کندال، کرامر، چوپروف و فی

روش تحقیق تاکسونومی

آزمون نرمال بودن داده ها در SPSS ؛ محاسبه چولگی و کشیدگی ؛ آزمون کولوگروف-اسمیرنوف ؛ آزمون شاپیرو-ویلک

آزمون تصادفی بودن داده ها یا Run Test

جدول توزیع نرمال: جداول کامل توزیع نرمال پیوست انتهائی کتاب های آمار


روش‌های تحلیل داده‌ها با AMOS و LISREL

تحلیل مسیر

مقایسه تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری

تحلیل عاملی: تحلیل عاملی تائیدی + تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی یا Exploratory Factor Analysis : ویدیوی آموزشی

مدل‌یابی معادلات ساختاری یا SEM

تکنیک حداقل مربعات جزئی یا Partial Least Squares, PLS

راهنمای کاربرد نرم افزار LISREL در پژوهش علمی

راهنمای کاربرد نرم افزار AMOS در پژوهش علمی

شاخص برازش RSMEA


داده کاوی و تکنیک های کاوش داده

آشنایی با داده کاوی یا دیتا ماینینگ : Data Minig

خوشه‌بندی داده‌ها و الگوریتم کریسپ CRISP

مدل داده کاوی LRFM

محاسبه ارزش حیات مشتری

الگوریتم تکنیک K-Means


رگرسیون و همبستگی

انواع روش‌های همبستگی

رگرسیون : Regression

تفاوت رگرسیون و همبستگی

کاربرد رگرسیون در تحلیل مسیر

رگرسیون غیرخطی

آزمون دوربین-واتسون : Durbin-Watson

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
نظر شما به سامانه مدیریت ارسال شده است.
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد